SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOTOR” W LUBLINIE


Na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd RSM „MOTOR” w Lublinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, organizowane w częściach, które odbędzie się w dniach 27-30.05.2019 r.Poszczególne części zebrania z podziałem na osiedla odbędą się w następujących terminach:

 • Osiedle XXX-lecia 27.05.2019 r. godz. 17.00 Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2
 • Osiedle 40-lecia 28.05.2019 r. godz. 17.00 Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2
 • Osiedle Przyjaźni 29.05.2019 r. godz. 17.00 Klub Osiedlowy przy ul. Przyjaźni 13
 • Osiedle Niepodległości 30.05.2019 r. godz. 17.00 Dom Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM „Motor”:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
 2. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku.
 9. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 10. Informacja o wnioskach z przeprowadzonej lustracji ustawowej całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 oraz sposobie realizacji wniosków.
 11. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2018 rok.
 12. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  4. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2018 roku:
   • mgr inż. Januszowi Szaconiowi – Prezesowi Zarządu RSM „MOTOR”
   • Piotrowi Wiechnikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
   • mgr inż. Agnieszce Pawelec – Członkowi Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”
  5. podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2018 rok.
 13. Wybory do Rady Nadzorczej RSM „Motor” na kadencję 2019-2022 wraz z prezentacją kandydatów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pawilonu handlowego przy ul. Niepodległości 5a, na działce nr 34/4.
 15. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały.
 16. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 2018 roku.
 17. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
 18. Dyskusja ogólna.
 19. Zamknięcie obrad.

SZANOWNI CZŁONKOWIE ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MOTOR" w LUBLINIE

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 29.04.2019 r. o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, organizowanego w częściach, które odbędzie się w dniach 27-30 maja 2019 r. Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Motor" w Lublinie informuje, że w statutowym terminie wpłynął projekt uchwały podpisany przez 16 członków Spółdzielni dotyczący zmian w Statucie.


W związku z powyzszym do porządku zebrania Walnego RSM "Motor" zostaje dodany punkt 14a w następującym brzmieniu:14a. Uchwalenie zmian w § 85, § 89, i § 106 Statutu.Materiały do pobrania:

Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Porządek obrad WZ Członków RSM "Motor" pobieranie dokumentu
Uzupełnienie porządku obrad pobieranie dokumentu
Lista kandydatów do Rady Nadzorczej pobieranie dokumentu
Lista kandydatów na delegatów pobieranie dokumentu
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 21.05.2018 pobieranie dokumentu
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 22.05.2018 pobieranie dokumentu
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 23.05.2018 pobieranie dokumentu
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" z 24.05.2018 pobieranie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RSM "Motor" za 2018 rok. pobieranie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Zarządu RSM "Motor" za 2018 rok. pobieranie dokumentu
Opinia biegłego rewidenta. pobieranie dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. pobieranie dokumentu
Opinia Komisji Rewizyjnej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni. pobieranie dokumentu
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. pobieranie dokumentu
Uchwała - przyjęcie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu za 2018 r. pobieranie dokumentu
Uchwała - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. pobieranie dokumentu
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM "Motor" pobieranie dokumentu
Uchwała - udzielenie absolutorium Piotrowi Wiechnikowi Z-cy Prezesa Zarządu RSM "Motor" pobieranie dokumentu
Uchwała - udzielenie absolutorium mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu/Głównej Księgowej RSM "Motor" pobieranie dokumentu
Uchwała - podział nadwyżki bilansowej netto Spółdzielni za 2018 r. pobieranie dokumentu
Uchwała - w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej pawilonu handlowego przy ul. Niepodległości 5a, na działce nr 34/4 w Lublinie. pobieranie dokumentu
Uchwała - regulamin następnego Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" pobieranie dokumentu
Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków RSM "Motor" pobieranie dokumentu
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. pobieranie dokumentu
Uchwały przyjęte w 2018 r. - posumowanie. pobieranie dokumentu
Lustracja za lata 2015-2017 pobieranie dokumentu pobieranie dokumentu pobieranie dokumentu pobieranie dokumentu
List polustracyjny pobieranie dokumentu
Wniosek o wniesienie poprawek w Regulaminie Walnego Zgromadzenia RSM "Motor" w Lublinie. pobieranie dokumentu
Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej pobieranie dokumentu